Variklio priežiūra

Variklio daviklisVariklio priežiūros tikslas – pailginti variklio tarnavimo laiką ir numatyti variklio gedimą. Variklio techninės priežiūros priemonės gali būti priskiriamos prevencinėms ar prognozuojančioms priemonėms. Prevencinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią netikėtam variklių gedimui ir  apima eksplotavimo sąlygas:  įtampos svyravimų  sumažinimą, apkrovos valdymą,  variklio vėdinimą  ir tepimą.

Numatomo variklio techninės priežiūros tikslas – stebėti nuolatinį variklio darbą, vibracijas ir kitus eksploatacinius duomenis, kad būtų galima nustatyti, kad variklis būtų laiku remontuojamas ar laiku pakeistas.

Taupymas, susijęs su nuolatine variklio priežiūros programa, yra reikšmingas ir gali svyruoti nuo 2% iki 30% viso variklio sistemos energijos naudojimo . PVZ: JAV pieno gamyklos IAC atvejo tyrime nustatyta, kad variklio priežiūros plano įgyvendinimas lėmė  maždaug 4 mėnesių atsipirkimo laikotarpį.

Variklių senėjimo ir aptarnavimo kreivė

Priežiūros programa

Šiame skyriuje aprašoma rekomenduojama ABB mašinų priežiūros programa. Ši priežiūros programa yra bendrojo pobūdžio ir turi būti laikoma mažiausia absoliučiai būtina priežiūra.Dirbant sunkiomis sąlygomis arba prireikus itin didelio patikimumo, priežiūra turi būti
intensyvesnė. Be to, netgi atliekant šią priežiūros programą, vis tiek reikia įprastu būdu stebėti mašinos būklę.
Nepamirškite, kad nors aprašomos priežiūros programos pritaikytos, kad atitiktų jūsų mašiną, jose gali būti minimi ne visose mašinose įrengti priedai.
Priežiūros programa pagrįsta keturiais priežiūros lygiais, pakaitomis taikomais pagal darbo valandų skaičių. Darbų apimtis ir prastovų trukmė įvairi, tad 1-as lygis daugiausiai apima greitas apžiūras, o 4-as – sudėtingesnius matavimus ir keitimus. Rekomenduojamas priežiūros dažnis nurodomas Lentelėje

Priežiūros periodai.

Šiame skyriuje rekomenduojami darbo valandų skaičiai išreiškiami ekvivalentinėmis darbo valandomis (ekv. h), skaičiuojamomis pagal pateikiamas formules:

Jungiant prie kintamo greičio pavarų        –   Ekvivalentinės darbo valandos (ekv. h) = faktinės darbo valandos.

Jungiant prie nuolatinio greičio pavarų    –   Ekvivalentinės darbo valandos (ekv. h) = faktinės darbo valandos + paleidimų skaičius x 20. formulę.

1-as lygis (L1)

1-as, arba L1, priežiūros lygis apima apžiūras ir smulkią priežiūrą. Šios priežiūros tikslas – greitai patikrinti, ar nepradeda reikštis problemos, kol dėl jų neįvyko trikčių ar prastovų. Be to, nustatoma, kokias priežiūros procedūras reikės atlikti vėlesnės išsamesnės priežiūros metu.
Pagal mašinos tipą ir įrengimo pobūdį ir apžiūrų lygį ši priežiūros procedūra gali trukti maždaug 4–8 valandas. Priežiūros įrankiai – įprastiniai techninės priežiūros įrankiai, pavyzdžiui, veržliarakčiai ir atsuktuvai. Parengimas – atidarykite apžiūros dangčius. Rekomenduojama pradedant šią priežiūrą turėti bent eksploatavimo atsarginių dalių paketą
Pirmąją 1-o lygio priežiūros procedūrą reikia atlikti po 4 000 ekvivalentinių darbo valandų arba po šešių mėnesių nuo eksploatavimo pradžios. Paskesnės L1 priežiūros procedūros turi būti atliekamos kartą per metus, laikotarpio tarp 2-o lygio priežiūros procedūrų viduryje, žr. Lentelė  „Priežiūros periodai“.

2-as lygis (L2)

2-as, arba L2, priežiūros lygis daugiausiai apima apžiūras, bandymus ir smulkią priežiūrą. Šios priežiūros tikslas – nustatyti, ar nėra mašinos veiklos problemų, ir atlikti smulkius remonto darbus, taip užtikrinant nenutrūkstamą eksploatavimą.
Pagal mašinos tipą, įrengimo pobūdį ir atliktinų techninės priežiūros darbų apimtį ši priežiūros procedūra gali trukti maždaug 8–16 valandų. Priežiūros įrankiai – įprastiniai techninės priežiūros įrankiai, multimetras, dinamometrinis veržliaraktis ir izoliacijos varžos matuoklis.
Parengimas – atidarykite apžiūros dangčius, prireikus – guolius. Šiam priežiūros lygiui tinkamos atsarginės dalys pateikiamos šių variklių  eksploatavimo atsarginių dalių pakete.
Pirmąją 2-o lygio priežiūros procedūrą reikia atlikti po 8 000 ekvivalentinių darbo valandų arba po vienerių metų nuo eksploatavimo pradžios. Paskesnės L2 priežiūros procedūros turi būti atliekamos kartą per metus arba kas 8 000-o ekvivalentinių darbo valandų, žr. Lentelė „Priežiūros periodai“.

3-as lygis (L3)

3-as, arba L3, priežiūros lygis apima išsamias apžiūras, bandymus ir stambesnes priežiūros užduotis, atliktinas pagal L1 ir L2 priežiūros procedūrų rezultatus. Šios priežiūros paskirtis –šalinti nustatytas problemas ir keisti natūraliai besidėvinčias dalis.
Pagal mašinos tipą, įrengimo pobūdį ir atliktinų remonto ir darbų apimtį ši priežiūros procedūra gali trukti maždaug 16–40 valandų. Šios priežiūros įrankiai – L2 įrankių rinkinys, endoskopas ir oscilografas. Parengimas – atidarykite apžiūros dangčius, guolius, prireikus – vandens aušintuvą. Šiam priežiūros lygiui tinkamos atsarginės dalys pateikiamos variklių rekomenduojamų atsarginių dalių pakete.

Pirmąją 3-o lygio priežiūros procedūrą reikia atlikti po 24 000 ekvivalentinių darbo valandų arba kas tris – penkerius metus. Atliekant L3 priežiūros procedūrą, nebeatliekamos tuo metu pagal grafiką numatytos L1 arba L2 procedūros, jų eilės tvarka nekinta. Žr. Lentelė „Priežiūros periodai“.

4-as lygis (L4)

4-as, arba L4, priežiūros lygis apima išsamias apžiūras ir priežiūros užduotis. Šios priežiūros tikslas – atstatyti patikimą mašinos darbo būklę.
Ši priežiūros procedūra gali trukti maždaug 40–80 valandų, trukmė daugiausiai priklauso nuo mašinos būklės ir reikiamų atstatomųjų veiksmų. Šios priežiūros įrankiai – L3 įrankių rinkinys ir įranga rotoriui nuimti. Parengimas – atidarykite apžiūros dangčius, guolius, prireikus – vandens aušintuvą, nuimkite rotorių.
Reikiamas atsarginių dalių kiekis turi būti nustatomas prieš pradedant šią priežiūros procedūrą. Reikia bent rekomenduojamų atsarginių dalių paketo. Jei turite kapitalinio remonto atsarginių dalių paketą, tai užtikrins greitą ir sėkmingą priežiūros procedūros atlikimą.
4-o lygio priežiūros procedūros turi būti atliekamos arba kas 80 000 ekvivalentinių darbo valandų. Atliekant L4 priežiūros procedūrą, nebeatliekamos tuo metu pagal grafiką numatytos L1, L2 arba L3 procedūros, jų eilės tvarka nekinta. Žr. Lentelė Priežiūros perioda.

Rekomenduojama priežiūros programa

Priežiūros programos santrumpos:
• V = regimoji apžiūra,
• C = valymas,
• D = ardymas ir rinkimas,
• R = atstatymas arba keitimas,
• T = bandymas ir matavimas.
Konkrečioms mašinoms gali būti taikytinos ne visos parinktys.

Lentelė  Priežiūros periodai

Variklių Prieiūros periodas

Variklių bendroji konstrukcija

Variklių maitinimo jungtys

Varikliai ststorius ir rotorius

Varikliai pagalbinė įranga

Variklių kontaktinių žiedų blokas

Varikliai tepimo guoliai

Varikliai su slydimo guoliais

Varikliai su oro aušinimu

Varikliai su oro ir oro aušinimu

4-as lygis (L4)

Papildomos elektros variklių, skirtų naudoti sprogioje aplinkoje, saugos instrukcijos

PASTABA: Siekdami užtikrinti saugų ir tinkamą variklio parengimą darbui, eksploatavimą bei priežiūrą, laikykitės gamintojo instrukcijų. Parengiant įrenginį darbui ar eksploatuojant jį, taip pat teikiant priežiūros paslaugas, būtina paisyti šių nurodymų. Nesilaikant instrukcijų, gali būti panaikintas garantijos galiojimas.
PERSPEJIMAS: Sprogiai aplinkai skirti varikliai yra sukurti taip, kad atitiktų oficialius nuostatus, susijusius su sprogimo rizika. Netinkamai naudojant, blogai sujungus arba atlikus net ir labai nedidelius pakeitimus, jų patikimumas tampa abejotinas.

Būtina atsižvelgti į standartus, susijusius su elektrinių įrenginių jungimu ir naudojimu sprogioje aplinkoje, ypač į parengimo darbui šalyje galiojančius standartus. (Žr. standartus: EN 60079-14, EN 60079-17, EN 61241-14, EN 61241-17, IEC 60079-14, IEC 60079-17, IEC 61241-14 ir IEC 61241-17). Bet koks remontas ir patikra turi būti vykdomi pagal standartą IEC 60079-19. Šio įrenginio priežiūra gali užsiimti tik kvalifikuotas personalas, susipažinęs su šiais standartais.