Duomenys paimti iš  https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/tarifai/elektros-energijos-kainos.aspx

VERT

1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara nuo 2020 m. sausio 1 d., ct/kWh be PVM

Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2020 m. sausio 1 d. yra 11,826 ct/kWh be PVM. Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, nustatyta visuomeniniams tiekėjams sudaro 5,331 ct/kWh. Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais. Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina (2,720 ct/kWh), indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina (0,683 ct/kWh) susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos (0,674 ct/kWh) yra skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan., (0,009 ct/kWh) yra skirta elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie elektros energijos kainas Europos šalyse.„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai, naudojantys elektros energiją namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar komercine veikla, 2019 metų duomenimis už elektros energiją mokėjo 8,1 proc. mažiau negu Estijoje ir 29,8 proc. mažiau negu Latvijoje.

2019 metų duomenimis elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, lyginant su praėjusiais laikotarpiais, didėjo Lietuvoje,  Latvijoje ir Estijoje. Palyginus su 2018 metais Lietuvoje elektra pabrango 14  proc., Latvijoje – 6,4  proc. Estijoje 2019 metais  – 0,7 proc.

2 pav. Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams Baltijos šalyse 2009–2019 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

Palyginus su ES šalių buitiniams vartotojams taikytomis elektros energijos kainomis 2019 m, Lietuvoje kaina buvo gana žema – 0,1255 Eur/kWh, tai yra net 71 proc. žemesnė negu vidutinė elektros energijos kaina ES šalyse (0,2147 Eur/kWh).

3 pav. Elektros energijos kainų palyginimas buitiniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2019 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

Lietuvoje komerciniai vartotojai, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2019 m. už elektros energiją mokėjo 2,6 proc. pigiau negu Estijoje ir 0,48 proc. pigiau negu Latvijoje.

2019 metais elektros energijos kaina komerciniams vartotojams palyginus su 2018 m metais Lietuvoje pabrango 18,8 proc., Latvijoje – 3,2 proc., Estijoje  – 17 proc.

4 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams Baltijos šalyse 2009–2019 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

„Eurostat“ duomenimis, 2019 metais Lietuvoje komerciniams vartotojams elektros energijos kainos buvo 4,4 proc. mažesnės negu yra ES vidurkis.

5 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2019 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, matosi tendencijos kainos mažėjimui nėra. O elektros tiekimo žiedą atjungus nuo Rusijos ir prisijungus prie Vakarų tiekimo žiedo, labai stipriai padidėja tikimybė, kad elektros energijos kaina ženkliai priartės prie vedančiųjų Europos šalių valstybių.

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“