ĮMONĖS VIZIJA – tapti modernia, šiuolaikiška, tausojančia energiją ir gamtą įmone, taikančia pažangias, naudojančias efektyviai energiją gamybos technologijas, pateikiančias vartotojams įvairių rūšių aukštos kokybės gaminius.
ENERGETIKOS POLITIKA
Įmonė, vykdydama savo gamybinę veiklą aprūpinant vartotojus aukštos kokybės gaminiais, prisiima atsakomybę už efektyvų energijos naudojimą įmonėje bei daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
Skirti nuolatinį dėmesį energijos suvartojimo įmonėje mažinimui.
Vykdyti veiklą laikantis tiesiogiai su tuo susijusių įstatymų, reglamentų bei kitų teisinių aktų ir vadovybės prisiimtų dokumentų reikalavimų
Laikytis taršos prevencijos principų ir nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
Siekti taupiai ir efektyviai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius
Nustatyti energetikos vadybos sistemos įgyvendinimo įmonėje principus šiai politikai pasiekti, skirti tam reikalingus išteklius ir nuolat sekti politikos ir tikslų vykdymą.
Į efektyvaus energijos naudojimo politikos įgyvendinimą aktyviai įtraukti visus įmonės darbuotojus.
Mes tikimės, kad prisiimti efektyvaus energijos naudojimo politikos įsipareigojimai leis tapti patrauklesniais nacionalinės produkcijos gamintojais, konkuruoti su kitais šios produkcijos tiekėjais bei padės įsitvirtinti ES rinkoje.

Data
Įmonės direktorius______________________________________

Rekomenduojama energetikos vadybą įgyvendinti pagal BESS energetikos vadybos įgyvendinimo modelyje surašytą eigą.

 1. Pradėjimas.
 2. Energetikos grupės formavimas.
 3. Energetikos politikos pareiškimas.
 4. Įmonės energetinių dalykų supratimas – energetinio audito pravedimas.
 5. Energijos naudojimo veiksmų plano sudarymas.
 6. Efektyvaus energijos naudojimo priemonių skatinimas ir įgyvendinimas.
 7. Įrengimų energetinio darbo patikrinimas.
 8. Energetikos vadybos sistemos ir efektyvaus energijos naudojimo patikrinimas.
 9. Tolesnis efektyvaus energijos naudojimo gerinimas.

Žinoma, jūs galite modifikuoti šių kelių užduočių atlikimo tvarką pagal savo poreikius. Čia surašytas eiliškumas yra tiktai rekomendacinio pobūdžio.

Paveiksle yra surašyti pagrindiniai veiksmai įeinantys į energetikos vadybos įgyvendinimo modelį (EVĮM). Kiekvienas veiksmas priklauso vienai iš devynių pagrindinių energetikos vadybos įgyvendinimo pakopų.

Idiegimo planas

Įmonės įsipareigojimai

Mes įsipareigojame:
 • pirkti energiją efektyviausiom kainom,
 • pirkti dalį žalios energijos (pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių),
 • didinti energijos naudojimo efektyvumą išreiškiamą energijos sąnaudomis produkcijos vieneto gamybai (arba per laipsniadienius aplinkos šildymui), mažinti CO2 emisijas,
 • investuoti į naujas technologijas, atitinkamai pagal investavimo kriterijus (tame tarpe į atsinaujinančius energijos šaltinius),
 • naujuose projektuose atsižvelgti į išlaidų dėl efektyvaus energijos naudojimo atsipirkimo laiką,
 • pirkti energetiniu požiūriu efektyvius agregatus ir įrengimus,
 • mažinti išmetimus į aplinką susietus su transportu (įskaitant darbuotojų vykimą į darbą, dalykines kelines ir prekių paskirstymą),
 • per esamas verslo asociacijas prisijungti prie klimatinio pokyčio sutarčių,
 • investuoti į energiją taupančias technologijas, tinkančias kapitalinių lėšų didinimui.
Mes efektyviai naudosime energiją visose mūsų verslo srityse, tame tarpe:
 • Vadybos sferoje apibrėžiant vaidmenis ir atsakomybes dėl energijos vartojimo, šviečiant ir keliant personalo savimonę, skatinant techninio personalo, besirūpinančio energijos vartojimu, nuolatinį profesinį tobulinimąsi, (NPT) nustatant aiškias atsiskaitymo procedūras.
 • Pirkimo srityje perkant įrengimus naudojančius mažai energijos, įmonės naujuose projektuose ir  odifikacijose, atsižvelgiant į energetinių išlaidų atsipirkimo laiką nustatant technines gaires naujiems projektams ir  tnaujinimams.
 • Finansinėje sferoje paskirti atsakingą už energetines išlaidas skyriaus lygmenyje, paskirti atsakingą už sąskaitų patikrinimą.
 • Technikos srityje nustatyti įmonės ir įrengimų darbo tvarką.
Mūsų 5-10 metų laikotarpio pagerinimų rodikliai:
 • Mūsų energetinės išlaidos sumažės 20%.
 • Mūsų energijos naudojimo efektyvumas padidės 20% – mūsų CO2 emisijos padidės/sumažės 20%.
 • Naudojamos iškasamo kuro sąnaudos sumažės 50%.
 • Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas pasidės 200 %.
 • Mūsų investicijos į švarias, energetikai efektyvias technologijas padidės 200 %.
 • Mes įsipareigojame pertvarkyti/sutvirtinti/pagreitinti šias tendencijas strateginio veiksmų plano pagalba, kuris bus kasmet peržiūrimas ir papildomas.

Pirmininkaujančio parašas: ……………………………..

Data

Energetikos grupės formavimas

Jeigu jūs esate mažos ar vidutinės įmonės energetikos koordinatorius, pasibaigus „pradėjimo“ veiksmams, turite suformuoti energetikos grupę. Tai sutvirtins atitinkamą veiklą ir veiksmus siejančius energetikos koordinatorių su kitais skyriais. Energetikos grupė susideda iš žmonių, turinčių gilias žinias apie atskirus procesus ir technologijas. Jų žinios turėtų būti panaudotos energijos suvartojimui jų skyriuose įtakoti bei prisidėti prie visos įmonės strategijos vystymo ir rėmimo. Kaip parodė praktika, tai yra būtina, nes atskiri skyriai retai kooperuojasi dėl energijos naudojimo efektyvumo gerinimo.

Energetikos vadybos įgyvendinimo grupė turėtų išlikti ir po energetikos vadybos įgyvendinimo etapo, kad galėtų koordinuoti bei reguliariai vertinti energetikos vadybos sistemą.

Į grupę turėtų įeiti žmonės, rodantys susidomėjimą, kurių dalyvavimas galėtų atnešti naudą sklandžiam energetikos vadybos sistemos įgyvendinimui. Atstovai iš visų pagrindinių darbo sričių, kad visi įmonės padaliniai būtų atstovaujami ir dalyvautų energetikos vadyboje.:

 • Vyriausias vadybininkas.
 • Energetikos koordinatoriius
 • Vyr energetikas
 • Finansų vadybininkas.
 • Gamybos skyriaus vadovas.
 • Kokybės ir sveikatos bei darbo saugos vadybininkai.
 • Ryšių ir mokymo darbuotojai.

Energetikos vadybos įgyvendinimo grupė privalėtų:

 • Teikti konsultacijas ir patarimus energetikos koordinatoriui.
 • Teikti paramą formuojant energetikos vadybos politiką ir sudarant veiksmų planą.
 • Padėti platinant informaciją ir atsiskaitant už programos vykdymo pažangą.
 • Padėti propaguojant (skatinant) energetikos vadybos iniciatyvas.
 • Teikti visapusišką paramą energetikos koordinatoriui.

Energetikos koordinatoriaus paskyrimas

Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, yra būtina paskirti energetikos koordinatorių (energijos naudojimo vadybininką), kuris veiktų kaip atsakingas asmuo, mažiausiai pagal dalinį užimtumą, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Geras energetikos vadybos koordinatorius turėtų:

Energijos vartojimą susieti su specialiomis vadybos sistemomis, pavyzdžiui, su ISO 14001, šiltnamio efektą mažinančiomis programomis, kokybės sistemomis arba sveikatos bei darbo saugos sistemomis.

Pasiekti energijos naudojimo kontrolę, užtikrinti, kad ji būtų vedama ekonomiškiausiai, skatinti gerą ūkininkavimą bei atliekų mažinimą.

Matuoti ir stebėti energetinį darbą, lyginti jį su praėjusiais metais taip pat atlikti vidinį ir išorinį duomenų palyginimą.

Paprastai ir aiškiai raportuoti apie įmonės ir įrengimų energetinį darbą tiesioginiams vadovams ir prižiūrėtojams, raportuoti apie energetinį darbą vyriausiam vadybininkui pagal formą, kuri yra įtraukta į planavimo ir verslo raportavimo procedūras, užtikrinti, kad prašymai dėl investicijų būtų patenkinti laiku, atsižvelgiant į realų verslo vystymo planą, skatinant pasiekimus.

Įtraukti personalą – siekti jų indėlio bei naujų idėjų ir skirti kreditą tiems, kas prisidėjo prie pasiekimų. Tas motyvuos, didins entuziazmą bei skatins tolesnius pasiekimus.

Pranešti apie pasiekimus vyriausiam vadybininkui, paskelbti apie sėkmę personalui, kad užtikrinti einamąją paramą ir entuziazmą energetikos vadybos sistemai.

Jeigu įmonė neskirs specialaus žmogaus šiems uždaviniams spręsti, niekas nesijaus atsakingas ir jūs rizikuojate, kad reikalingos užduotys nebus atliktos.

Energetikos koordinatorius privalo turėti galią prašyti paramos tose srityse, kuriose jam trūksta detalesnių žinių. Viena iš pirminių energetikos koordinatorius užduočių yra pateikti informacijos ir duomenų apžvalgą, kurie įmonėje yra prieinami.

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“