Pagal Direktyvą 2012/27/ES valstybės narės turi skatinti aukštos kokybės, veiksmingą ir nepriklausomą energijos vartojimo auditų atlikimą.

Reglamentuojamos veiklos (energijos vartojimo efektyvumo vertinimas):

  • Ø STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;
  • Ø Šildymo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas;
  • Ø Pastatų oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas;

Norint gauti finansinę paramą iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų, reikalaujama atlikti energijos vartojimo auditus.

Direktyvoje 2012/27/ES taip pat nurodyta, kad įmonės, kurios nėra mažos ir vidutinės įmonės, įpareigojamos energijos vartojimo auditą atlikti bent kas ketverius metus. Lietuvoje 2010 metais veikė 281 nefinansinės įmonės, kuriose dirbo 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršijo 138 mln. litų ar įmonės balanse nurodyto turto vertė viršijo 93 mln. litų.  Perkėlus Direktyvos 2012/27/ES nuostatas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę reikalavimas dėl energijos vartojimo audito atlikimo didelėms įmonėms yra privalomas.

  • Ø Energijos vartojimo auditas :
    • Auditas pastatuose
    • Auditas įrenginiuose ir technologiniuose procesuose
STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“
LaikotarpisPradžia 2006 metais
TikslasUžtikrinti, kad statybos objektai ir jų įranga būtų suprojektuota ir įrengta taip, kad, atsižvelgiant į vietovės klimato ir gyventojų komforto sąlygas, energijos suvartojimas būtų mažesnis; siekiama, kad nauji pastatai atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, kad pastatų energinį naudingumą didinantys veiksniai būtų išnaudojami optimaliai.
Teisės aktaiSTR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“.
Remiamos veiklosProjektuojant naujus ir didesnius kaip 1000 m2 naudingo ploto kapitališkai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti šiuos reikalavimus: naujai pastatytų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Šis reikalavimas galioja naujiems pastatams, kurių projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po šio reglamento įsigaliojimo; didesnių kaip 1000 m² naudingo ploto kapitališkai renovuojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D. Pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi: naujai statomiems pastatams; kapitališkai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 m2; projektuojant naujus ir didesnius kaip 1000 m2 naudingo ploto kapitališkai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti nustatytus energinio naudingumo reikalavimus. Pastatų sertifikavimas privalomas: statant, parduodant ar išnuomojant pastatus; didesniems kaip 1000 m2 naudingo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams
Biudžetas ir finansavimo šaltinisNenustatytas
Šildymo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas
LaikotarpisPradžia 2013 metai
TikslasReglamentas nustato pastatuose, , įrengtų šildymo sistemų, sudarytų iš didesnės kaip 20 kW didžiausios šiluminės galios, kurią nurodo gamintojas ir garantuoja, kad ją galima pasiekti ir išlaikyti šildymo katilo nepertraukiamos eksploatacijos metu esant nurodytam šiluminio naudingumo koeficientui, įrenginių, skirtų šildymo sistemoje šilumą pernešančiam cirkuliuojančiam šilumnešiui – vandeniui ar kitam skysčiui – juose kuro degimo metu išskiriamai šilumai perduoti, šilumos tiekimo ir naudojimo įrenginių, sujungtų bendru pastato šilumos tinklu, visumos:
1. siekiant, kad šildymo sistemų kuro ir energijos veiksmingo panaudojimo laipsnis atitiktų Reglamente nustatytus reikalavimus, – periodinius prieinamų dalių atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimus;
2. alternatyvių atitikčiai tikrinti priemonių, skirtų šildymo sistemų energiniam efektyvumui įvertinti ir pagerinti ir kurių taikymo bendrasis rezultatas turi prilygti atitikties tikrinimo rezultatui.
Teisės aktaiPastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 „Dėl reglamentų patvirtinimo“
Remiamos veiklosAtitikties tikrinimo metu įvertinama:
1. šildymo sistemos prieinamų dalių, tokių kaip šildymo katilai, cirkuliaciniai siurbliai, valdymo ir kontrolės įranga, šilumos paskirstymo sistemos, šildymo prietaisai, atitiktis Reglamente nustatytiems energinio efektyvumo reikalavimams;
2. šilumos kiekio, perduodamo šilumnešiui šildymo katile, ir žemutinio šilumingumo (esant pastoviam kuro slėgiui) bei per laiko vienetą suvartoto kuro kiekio sandaugos santykis;
3. šildymo katilo vardinės atiduodamosios galios atitiktis pastato šildymo poreikiams
Biudžetas ir finansavimo šaltinisBuitiniams vartotojams atitikties tikrinimo paslaugų teikimas finansuojamas valstybės lėšomis Inspekcijos nustatoma tvarka. Kiti naudotojai už suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas sumoka patys pagal sudarytas sutartis su tikrintojais

Pastatų oro kondicionavimo sistemų atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimas

LaikotarpisPradžia 2013 metais
TikslasReglamentas nustato pastatuose, įrengtų oro kondicionavimo sistemų, sudarytų iš sudėtinių dalių, reikalingų orui paruošti, visumos, skirtos iš anksto numatytiems mikroklimato parametrams (oro temperatūrai, santykinei drėgmei, judrumui) patalpoje automatiškai palaikyti:
1. siekiant, kad kondicionavimo sistemų energijos veiksmingo panaudojimo laipsnis atitiktų Reglamente nustatytus reikalavimus, – periodinius prieinamų dalių, tokių kaip kondicionavimo sistemose įrengti ventiliatoriai, pavaros, filtrai, šilumokaičiai, reguliavimo sklendės, jungtys, kondicionavimo sistemos valdymo ir reguliavimo įranga, ortakiai (atsižvelgiant į konkrečią kondicionavimo sistemos sudėtį), atitikties energinio efektyvumo reikalavimams tikrinimus;
2. alternatyvių atitikčiai tikrinti priemonių, skirtų kondicionavimo sistemų energiniam efektyvumui įvertinti ir pagerinti ir kurių taikymo bendrasis rezultatas turi prilygti atitikties tikrinimo rezultatui taikymą
Teisės aktaiPastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205 „Dėl reglamentų patvirtinimo“
Remiamos veiklosAtitikties tikrinimo metu įvertinama:
1. oro kondicionavimo įrangos naudingumo koeficientas;
2. kondicionavimo sistemos didžiausios vėsinimo galios, kurią nurodo gamintojas ir garantuoja, kad ją galima pasiekti ir išlaikyti nepertraukiamos eksploatacijos metu, atitiktis pastato vėsinimo poreikiams
Biudžetas ir finansavimo šaltinisBuitiniams vartotojams atitikties tikrinimo paslaugų teikimas finansuojamas valstybės lėšomis Inspekcijos nustatoma tvarka. Kiti naudotojai už suteiktas atitikties tikrinimo paslaugas sumoka patys pagal sudarytas sutartis su tikrintojais

Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo auditas

Teisės aktasDirektyva 2012/27/ES
Reikalavimas vykdymuiNorint gauti finansinę paramą iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų, reikalaujama atlikti energijos vartojimo auditus.
Direktyvoje 2012/27/ES taip pat nurodyta, kad įmonės, kurios nėra mažos ir vidutinės įmonės, įpareigojamos energijos vartojimo auditą atlikti bent kas ketverius metus. Perkėlus Direktyvos 2012/27/ES nuostatas į Lietuvos Respublikos 19 nacionalinę teisę reikalavimas dėl energijos vartojimo audito atlikimo didelėms įmonėms yra privalomas
VertinamaIšsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito tikslas –
•įvertinti esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę,
• nustatyti veiksnius, lemiančius energijos ir šalto vandens sąnaudas,
• parinkti tinkamas priemones, kurių įgyvendinimas leis sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines

Auditas įrenginiuose ir technologiniuose procesuose

Teisės aktasDirektyvoje 2012/27/ES
Reikalavimas vykdymuiNorint gauti finansinę paramą iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų, reikalaujama atlikti energijos vartojimo auditus.
Direktyvoje 2012/27/ES taip pat nurodyta, kad įmonės, kurios nėra mažos ir vidutinės įmonės, įpareigojamos energijos vartojimo auditą atlikti bent kas ketverius metus.
VertinamaAudito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas –
• įvertinti energijos ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti:
• Visų rūšių energijos vartojimo ištyrimą;
• Visos pagrindinės energijos naudojimo nustatymą bei jos procentines dalis bendrame energijos suvartojime;
• Pelningų priemonių identifikavimą;
• Galimų energijos taupymų įvertinimą;
Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“