Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas

Norint gauti finansinę paramą iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo programų, reikalaujama atlikti energijos vartojimo auditus. Direktyvoje 2012/27/ES taip pat nurodyta, kad įmonės, kurios nėra mažos ir vidutinės įmonės, įpareigojamos energijos vartojimo auditą atlikti bent kas ketverius metus.  Perkėlus Direktyvos 2012/27/ES nuostatas į Lietuvos Respublikos 19 nacionalinę teisę reikalavimas dėl energijos vartojimo audito atlikimo didelėms įmonėms yra privalomas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu ir Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 11 straipsniu nustatoma, kad  įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, valstybės įmonei Energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d.

Auditas atliekamas vadovaujantis pagrindiniais Audito atlikimo principais, nurodytais Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Technologinių procesų ir įrenginių metodika).

Auditą Didelėse įmonėse turi teisę atlikti savarankiškai dirbantis fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas, kuriam teisė atlikti Auditą suteikta pagal nurodyto Audito atlikimo ir specialistų rengimo tvarkos aprašo nuostatas (toliau – Auditorius).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas

DĖL ĮMONIŲ, KURIOS NĖRA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. vasario 22 d. Nr. 1-46

Vilnius

 1. N u s t a t a u, kad:

4.1. įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, valstybės įmonei Energetikos agentūrai pirmą kartą privalo pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 1 d;

4.2. įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo auditas, atliktas Lietuvos arba kitų Europos Sąjungos valstybių narių kvalifikuotų ir (arba) atestuotų auditorių ne anksčiau nei prieš ketverius metus iki šio aprašo įsigaliojimo datos, yra laikomas lygiaverčiu pirmą kartą atliekamam energijos vartojimo auditui. Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, pateikia šio energijos vartojimo audito ataskaitą vadovaujantis šio įsakymo 4.1 papunktyje nustatyta tvarka;

Didelė įmonė auditas

ĮMONIŲ, KURIOS NĖRA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAI, ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

14. Auditas Didelėse įmonėse yra atliekamas siekiant įvertinti:

14.1. pastato energijos sąnaudas, skirtas netechnologiniams procesams ir įrenginiams;

14.2. energijos sąnaudas technologiniuose procesuose ir įrenginiuose;

14.3. energijos sąnaudas Transporto priemonėse.

15. Auditas Didelėse įmonėse turi būti atliekamas ir Audito ataskaita turi būti pateikiama vadovaujantis šiais minimaliais reikalavimais:

15.1. atliekant Auditą Didelėse įmonėse, surenkama reikalinga Auditui atlikti informacija apie:

15.1.1.                     įmonės veiklą, gaminamą produkciją bei teikiamas paslaugas;

15.1.2.                     energijos, energijos išteklių, geriamojo ir pramoninio vandens (toliau – vandens) sąnaudas bei išlaidas per paskutinius dvejus kalendorinius metus, kurios pateikiamos kiekvienam energijos išteklių ar energijos rūšiai atskirai;

15.2. nustatomi energijos, energijos išteklių ir vandens srautai bei nustatomas jų pasiskirstymas pastatuose, padaliniuose, įrenginiuose, technologiniams procesams, Transporto priemonėms ir pagrindinėms galutinio vartojimo įrenginių grupėms. Sudaromi energijos, energijos išteklių ir vandens balansai;

15.3. nustatomos galutinio vartojimo įrenginių techninės bei energetinės charakteristikos;

15.4. atliekama energijos, energijos išteklių ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė bei pateikiamos energijos sąnaudas ir (arba) išlaidas mažinančios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;

15.5. pateikiamos ir įvertinamos energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo efektyvumo didinimo priemonės bei energijos kiekių sutaupymai ir jų vertės;

15.6. įvertinamos atsinaujinančių energijos išteklių bei kogeneracinių jėgainių panaudojimo galimybės ir nauda;

15.7. atliekamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ekonominio efektyvumo vertinimas vadovaujantis Viešojo naudojimo paskirties pastatų metodikos 11 skyriaus ir Technologinių procesų ir įrenginių metodikos 13 skyriaus nuostatomis.

Audito metu turi būti analizuojama ne mažiau kaip 90 proc. visų Didelei įmonei nuosavybės teise priklausančių pastatų, įrenginių, technologinių procesų ir Transporto priemonių, neatsiejamų nuo Didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, energijos sąnaudų, jei jos yra pakankamos energijos vartojimo efektyvumo rodikliams įvertinti ir sudaro galimybes patikimai nustatyti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones.

Audito apimtis

Auditas Didelėse įmonėse turi būti atliekamas ir Audito ataskaita turi būti pateikiama vadovaujantis šiais minimaliais reikalavimais:

 1. atliekant Auditą Didelėse įmonėse, surenkama reikalinga Auditui atlikti informacija apie:
  1. įmonės veiklą, gaminamą produkciją bei teikiamas paslaugas;
  2. energijos, energijos išteklių, geriamojo ir pramoninio vandens (toliau – vandens) sąnaudas bei išlaidas per paskutinius dvejus-trejus kalendorinius metus, kurios pateikiamos kiekvienam energijos išteklių ar energijos rūšiai atskirai;
 2. nustatomi energijos, energijos išteklių ir vandens srautai bei nustatomas jų pasiskirstymas pastatuose, padaliniuose, įrenginiuose, technologiniams procesams, transporto priemonėms ir pagrindinėms galutinio vartojimo įrenginių grupėms.
 3. sudaromi energijos, energijos išteklių ir vandens balansai;
 4. nustatomos galutinio vartojimo įrenginių techninės bei energetinės charakteristikos;
 5. atliekama energijos, energijos išteklių ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė bei pateikiamos energijos sąnaudas ir (arba) išlaidas mažinančios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės;
 6. pateikiamos ir įvertinamos energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo efektyvumo didinimo priemonės bei energijos kiekių sutaupymai ir jų vertės;
 7. įvertinamos atsinaujinančių energijos išteklių bei kogeneracinių jėgainių panaudojimo galimybės ir nauda;
 8. atliekamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ekonominio efektyvumo vertinimas

Auditas atliekamas atsižveligaiant į „ Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos“ reikalavimus.

Užsakovo lūkesčiai ir audito kaina

Audito atlikimo kaina (savikaina) ženkliai priklauso nuo atliekamo darbo detalumo ir naudojamų pagalbinių kontrolės ir matvimo prietaisų panaudojimo . Todėl norint gauti pageidaujamą rezultatą ir palyginti tiekėjų teikimas audito kainas, yra tikslinga nustatyti vienodas užduotis arba palyginti paslaugos tiekėjų teikiamų audito darbų aprašymus, apimtis. Užduoties detalizavime užsakovas gali nurodyti detalesnius vertinimus atskiruose inžinerinių sistemų vertinimuose.

Užsakydamas auditą užsakovas nevisada įsivaizduoja kokioje apimtyje bus atlikti darbai ir kokį rezultatą jis gali gauti. Todėl yra tikslinga , kad užsakovas pats aiškiai suformuotu audito užduotis, kurios apimtu ne tik minimalius audito reikalvimus, bet ir apibrėžtu detalesnius vetinimus tose dalyse, kurios yra užsakovui aktualios. Priklausomai nuo audito užduoties ir apdirbamų duomenų detalizacijos ženkliai skiriasi audito atlikimo savikaina.

Vienas iš audito kaštuose didžiausių sąnaudų yra papildomi kontroliniai matavimai su kilnojamais duomenų nuskaitymo ir apskaitos prietaisų panaudojimu, todėl lyginant audito kainą yra tikslinga numatyti kiek ir ką audito vykdytojas planuoja atlikti kontrolinių matavimų su kilnojamais duomenų nuskaitymo ir apskaitos prietaisais:

 • tinklo kokybės matavimai (dideli nuostoliai patiriami dėl vidaus tinkle cirkuliuojančios reaktyvinės galios ir harmonikų)
 • įrenginių apkrovos efektyvumo matavimai

Užduoties detalizavimo pavyzdys  pridedamas:  Užduotis auditui