„PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“ NR. 2

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 10 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. birželio 22 d.
Remiantis 2020-03-23 finansų ministro patvirtinta Laikinąja tvarkaterminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos 7 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –  15 350 882 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiama veikla:
1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos;
2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

Tinkami pareiškėjai  –  pramonės MVĮ.

Didžiausia galima finansavimo suma – labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 Eur , vidutinėms įmonėms – 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui ir jo priežiūrai – 20 000 Eur.
Plačiau galima rasti čia:

„ECO-INOVACIJOS LT+“ NR. 4

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 23 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. liepos 13 d.
Remiantis 2020-03-23 finansų ministro patvirtinta Laikinąja tvarkaterminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 22 000 000  Eur.

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Tinkami pareiškėjai  –  MVĮ, atitinkančios Aprašo 17.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 Eur.
Plačiau galima rasti čia:

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“