BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮMONĖMS EKSPLOATUOJANTIEMS ENERGETINIUS ĮRENGINIUS

PAREIGYBINIAI REIKALAVIMAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ENERGETIKUI

(Atsakingi asmenys už elektros ir šilumos ūkį)

 1. Energetikas turi vadovautis galiojančiais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitų valstybės institucijų norminiais aktais, bendrovės įstatais, bendrovės direktoriaus įsakymais ir nurodymais  bei šios pareigybės aprašymu.
 2. Žinoti energetikos ūkio eksploatavimo ir priežiūros reikalavimus, materialinių vertybių apsaugos ir apskaitos tvarką, gamybos organizavimo, įrenginių remonto, bendrovės valdymo, vidaus darbo  tvarkos reikalavimus.
 3. Mokėti naudotis techninėmis sąlygomis, projektais, sudaryti sąmatas.
 4. Žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus.

ATSAKOMYBĖ

Energetikas atsako už:
1. savalaikį visų energetinės tarnybos funkcijų vykdymą;
2. saugų ir patikimą energetikos įrenginių eksploatavimą;
3. bendrovės materialines vertybes ir jų apskaitą;
4. darbuotojų saugų darbą;
5. energetikos objektų priešgaisrinį stovį ir gamtos apsaugą;
6. darbuotojų aprūpinimą darbo rūbais, avalyne, apsauginėmis priemonėmis ir matavimo prietaisais;
7. žalą padarytą bendrovei dėl savo kaltės ar neatsargumo.

ENEREGTIKŲ PAREIGOS

1. Organizuoti racionalų ir ekonomišką elektros, šildymo sistemų (toliau energetikos) įrenginių darbą.
2. Dalyvauja ruošiant ūkio plėtros ir rekonstravimo projektus.
3. Kontroliuoti elektros ir šilumos energijos sunaudojimą.
4. Sudaryti energetikos įrenginių einamojo bei kapitalinio remonto darbų planus.
5. Organizuoti saugų darbą energetikos įrenginiuose.
6. Nustatyta tvarka organizuoti ir aprūpinti tarnybos darbuotojus darbo rūbais, darbo įrankiais ir matavimo prietaisais.
7 Nustatyta tvarka organizuoti energetikos įrenginių eksploatacijai ir remontui reikalingų medžiagų tiekimą.
8. Dalyvauti rekonstruojamų ir naujai statomų energetikos objektų priėmimo komisijoje.
9. Organizuoti kontrolinių matavimo prietaisų metrologinę patikrą.
10. Atsakyti už tinkamą elektros energijos, šilumos energijos sunaudojimo apskaitos vykdymą.
11. Organizuoti savalaikį individualių apsaugos priemonių nuo elektros patikrinimus ir bandymus.
12. Vykdyti energetikos ūkio kontroliuojančių organizacijų nurodymus dėl nustatytų trūkumų energetikos veikloje.
13. Analizuoti ir tinkamai įforminti tarnybos darbuotojų nelaimingus atsitikimus darbe.
14. Organizuoti eksploatuojamų elektros įrenginių bandymus ir matavimus.
15. Organizuoti eksploatuojamų šilumos įrenginių ir šildymo sistemų bandymus.
16. Užtikrinti nepertraukiamą energetikos įrenginių darbą.
17. Analizuoti tarnybos gamybinę ūkinę veiklą, pateikti pasiūlymus darbui gerinti.
18. Organizuoti naujai pastatytų energetikos objektų prijungimą prie bendro elektros energijos  tiekimo tinklo.
19. Ruošti aptarnavimo instrukcijas naujai sumontuotiems energetikos įrenginiams.
20. Susipažinti su įvairiais įsakymais, aktais, raštais, juos vykdyti pagal nurodytus terminus.
21. Planuoti, derinti elektros ir šilumos energijos sunaudojimo išlaidas.
22. Organizuoti energetikos objektų aprūpinimą apsauginėmis priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi.
23. Koordinuoti technologinio proceso informacinių valdymo, automatikos, apsaugos, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės telekomunikacinės sistemos darbą, užtikrinti jų patikimą veikimą.
24. Organizuoti įdiegtų sistemų eksploataciją, priežiūrą ir savalaikių remonto darbų atlikimą.

ENEREGTIKŲ  TEISĖS

1. Palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis energetikos veiklos srityje.
2. Atstovauti įmonę kitose organizacijose energetikos veiklos srityje.
3. Skirstyti darbą darbuotojams.
4. Nutraukti energetikos darbuotojų darbą, jeigu yra darbo saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimai.
5. Nušalinti darbuotojus nuo darbo už darbo drausmės pažeidimus, vadovaujantis darbo kodekso reikalavimais.
6. Teikti pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo.
7. Įgaliojimų ir kompetencijos ribose savarankiškai priimti sprendimus bendrovės energetikos ūkio eksploatavimo ir tobulinimo srityje.
8. Naudotis LR įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis.

ELEKTROS ŪKIS

 

SAUGOS TAISYKLĖS EKSPLOATUOJANT ELEKTROS ĮRENGINIUS

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) 48 straipsnio 1 punktu. Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, visuomeniniams elektros energijos tiekėjams, perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams.

Elektros įrenginio eksploatuotojas yra atsakingas už Taisyklių reikalavimų vykdymą. Už darbuotojų aprūpinimą būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija yra atsakingas darbdavys.

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį.

Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, vykdydamas elektros įrenginių eksploatavimą, privalo užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Taisyklių, EĮĮT ir TET reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą.

Techninė priežiūra – kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad elektros įrenginiai ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus elektros tinklų darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų elektros tinklų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita).

Pagrindiniai reikalavimai elektrotechniniam personalui

Įmonių administracijos darbuotojai, specialistai ir darbininkai, kurie organizuoja arba tiesiogiai eksploatuoja elektros įrenginius, priklausomai nuo jų vykdomo darbo ir užimamų pareigų turi būti lavinami, atestuojami ir instruktuojami vadovaujantis LR galiojančiais norminiais aktais.

Įmonių administracijos darbuotojai, specialistai ir darbininkai, kurie dirba su elektros įrenginiais, kitais potencialiai pavojingais įrenginiais bei pavojingus darbus, turi būti tam parengti, atestuoti ir turėti atitinkamus pažymėjimus ar atestatus.

Darbuotojai, eksploatuojantys veikiančius elektros įrenginius, turi būti atestuojami, suteikiant jiems kategorijas, numatytas elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėse.

Mažose įmonėse, turinčiose tiktai žemosios įtampos elektros įrenginius, turėti operatyvinį personalą nebūtina; operatyvin÷s priežiūros darbus gali atlikti operatyviniai – remonto darbuotojai.

Įmonėse, eksploatuojančiose elektros įrenginius turint samdomus darbuotojus, turi būti patvirtinti sąrašai profesijų ir pareigybių, kurioms reikalinga tur÷ti nustatytas apsaugos nuo elektros kategorijas (AK, VK, PK).

Darbuotojai, atliekantys neelektrotechninius darbus, kurių metu gali atsirasti elektros smūgio pavojus, privalo būti periodiškai instruktuojami saugos nuo elektros poveikio klausimais. Tokių pareigybių ir profesijų sąrašas turi būti patvirtintas įmon÷s vadovo ar jo įgalioto asmens.

Visi įmonių darbuotojai, užsiimantys energetine veikla elektros sektoriuje, turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio.

 

Elektros ūkio valdymas

Įmonės, organizacijos, bendrovės ir pan. vadovai, atsižvelgdami į valdomų elektros įrenginių apimtį, jų svarbą, sudėtingumą ir pan., įvertindami ir kitas specifines sąlygas, privalo sukurti savo elektros įrenginių valdymo struktūrą, kuri sugebėtų užtikrinti:

 • elektros įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą;
 • patikimos elektros įrenginių schemos sukūrimą ir palaikymą;
 • efektyvų elektros energijos panaudojimą;
 • elektros energijos tiekimo patikimumą;
 • personalo kvalifikacijos kėlimą, naujų darbo metodų įdiegimą;
 • elektros energijos tiekėjo užduotų elektros energijos naudojimo režimų bei limitų laikymąsi;
 • Valstybinės energetikos inspekcijos duotų privalomų vykdyti nurodymų vykdymą;
 • Vartotojas turi užtikrinti:
 • elektros įrenginių techninę priežiūrą;
 • planinių-perspėjamųjų remontų vykdymą,
 • modernizacijos ir rekonstravimo darbų vykdymą.

 

Už išvardintų priemonių vykdymą atsakingas įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Techninės priežiūros ir planinių perspėjamųjų remontų apimtys turi užtikrinti nuolatinį elektros įrenginių paruoštumą, jų atnaujinimą ir prisitaikymą besikeičiančioms darbo sąlygoms.

Elektros įrenginių remontui ir profilaktiniams bandymams bei matavimams asmuo, atsakingas už elektros ūkį turi sudaryti daugiamečius ir metinius planus (grafikus).

Remontų, bandymų ar matavimų periodiškumas ir apimtys nustatomos remiantis Elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis ir gamyklų – gamintojų nurodymais.

Po remonto elektros įrenginiai bandomi pagal „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“.

Po pagrindinių elektros įrenginių kapitalinio remonto, jie turi būti išbandomi pilnu pajėgumu ne trumpiau kaip 24 valandas, jeigu kitaip nenurodo gamykla –gamintoja. Nustačius defektus, trukdančius įrenginio normaliam darbui, remontas skaitomas nebaigtu, kol nebus pašalinti defektai ir nebus atlikti pakartotiniai bandymai.

Pagrindinių elektros įrenginių kapitalinio remonto darbai priimami pagal aktą prie kurio pridedama visa remonto techninė dokumentacija. Aktai su priedais saugomi įrenginio techninėje dokumentacijoje. Remonto darbai, atlikti ne pagrindiniuose elektros įrenginiuose, įforminami tam skirtuose pasuose, žurnaluose, protokoluose ir pan.

 

ŠILUMOS ŪKIS

 

SAUGOS TAISYKLĖS EKSPLOATUOJANT ŠILUMOS ĮRENGINIUS

Taisyklės taikomos visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, turinčioms veikiančius šilumos įrenginius, nepriklausomai nuo jų žinybinio pavaldumo ir nuosavybės formų ir nustato bendrus privalomus darbų saugos reikalavimus darbuotojams, eksploatuojantiems šilumos įrenginius.

Kiekvienas šilumos įrenginių savininkas privalo skirti (arba samdyti) šilumos įrenginius eksploatuoti apmokytus ir atestuotus asmenis.

Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai privalo turėti pažymėjimus, kuriuose turi būti įrašai apie jų žinių tikrinimą vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.

Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai, atliekantys darbus šilumos automatikos, apsaugos ir matavimo prietaisų elektros grandinėse, turi vadovautis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ atitinkamais skyriais.

Šilumos įrenginiai turi būti eksploatuojami vadovaujantis atitinkamais techninio eksploatavimo taisyklių, kitų norminių dokumentų ir įrenginių gamintojo pateiktų eksploatavimo instrukcijų reikalavimais. Šilumos įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi šilumos įrenginius eksploatuojantiems darbuotojams parengti darbų saugos instrukcijas, nustatančias darbų atlikimo reikalavimus, privalomus šioms pareigoms (profesijai), bei numatyti reikiamas priemones joms vykdyti.

DARBŲ ORGANIZAVIMO ŠILUMOS ĮRENGINIUOSE TVARKA

 • Šilumos įrenginiai turi būti eksploatuojami vadovaujantis atitinkamais techninio eksploatavimo taisyklių, kitų norminių dokumentų ir įrenginių gamintojo pateiktų eksploatavimo instrukcijų reikalavimais. Šilumos įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi šilumos įrenginius eksploatuojantiems darbuotojams parengti darbų saugos instrukcijas, nustatančias darbų atlikimo reikalavimus, privalomus šioms pareigoms (profesijai), bei numatyti reikiamas priemones joms vykdyti.
 • Kiekviena įmonė, atliekanti darbus šilumos įrenginiuose, įvertinusi vietos sąlygas, sudaro ir patvirtina darbų, atliekamų pagal nurodymus, pavedimus ir instrukcijas, sąrašus. Šie sąrašai gali būti papildyti darbdavio ar jo įgalioto asmens, atsižvelgiant į vykdomų darbų pavojaus riziką.
 • Svarbiausios Prižiūrėtojo pareigos:
  •  pristatyti nustatyto slėgio ir temperatūros šilumnešį šilumos vartojimo įrenginiams;
  • laikytis operatyvinės dispečerinės drausmės;
  • tinkamai prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, kad jie veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai;
  • laikytis priešgaisrinę saugą ir techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Prižiūrėtojas yra atsakingas už veiksmingą prižiūrimų šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių naudojimą ir kokybiškus jų veikimo techninius ir ekonominius rodiklius. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių veikimo techniniai ir ekonominiai rodikliai yra:
  • įrengtoji šiluminė galia ir jos naudojimo efektyvumas;
  • šilumos sąnaudos produkcijos vienetui;
  • įrenginių avaringumas;
  • techniniai šilumos nuostoliai šilumos tinkluose ir šilumos vartojimo įrenginiuose;
  • šilumnešio nuostoliai šilumos tinkluose ir šilumos vartojimo įrenginiuose